#عزّت_مالکیت اگر کسی عبد و مملوك دنيا باشد، وقتی مالك از بين برود او هم از بين خواهد رفت ولی اگر مالك دنيا باشد هر پيشامدی هم بشود تكان نمیخورد؛ چون صاحب اختيار است، خاطرش جمع است كه مال هر جا برود او مالك است. اگر انسان مالك دنيا باشد عزّتش محفوظ است وگرنه اگر تمام روی زمين مال او باشد، وقتی مملوك دنيا شد قیمتی ندارد. مملوك دنيا بودن، مملوك مال و زن و آبرو و امر معاش و نان و لباس بودن با عزّت‌طلبی سازگار نيست. #طوبای_محبّت (مجالس حاج محمد اسماعیل دولابی) کتاب یک - مجلس دوم - صفحه ٣٤ @toobayemohabat

#عزّت_مالکیت

اگر کسی عبد و مملوك دنيا باشد، وقتی مالك از بين برود او هم از بين خواهد رفت ولی اگر مالك دنيا باشد هر پيشامدی هم بشود تكان نمیخورد؛ چون صاحب اختيار است، خاطرش جمع است كه مال هر جا برود او مالك است. اگر انسان مالك دنيا باشد عزّتش محفوظ است وگرنه اگر تمام روی زمين مال او باشد، وقتی مملوك دنيا شد قیمتی ندارد. مملوك دنيا بودن، مملوك مال و زن و آبرو و امر معاش و نان و لباس بودن با عزّت‌طلبی سازگار نيست.

#طوبای_محبّت (مجالس حاج محمد اسماعیل دولابی)
کتاب یک - مجلس دوم - صفحه ٣٤

@toobayemohabat