#هنر_ادب علما به سيّدبن طاووس گفتند در مجلس ما شركت كن! ما وقتی شما را می بينيم خدا را می بينيم. چرا بغداد نمی آيی؟ ايشان در جواب فرمود اگر بيايم شما را ببينم و خدا را نبينم و سرگرم شما شوم، كافرم. اگر شما را ببينم و خدا را هم ببينم، مشركم. برای چه بيايم؟ اگر شما را نبينم و خدا را ببينم كه الان همين طور هستم. آنها هم قبول كردند. رند نبودند تا از راه يگانگی و دوستی وارد شوند. دوست، انسان را می برد. اینکه فرمود (شیعیان ما علم را از ثریا اخذ می کنند) مال محبّت هم هست. از راه محبّت و یگانگی. اول تسلیم بعد هم محبّت . از راه ولایت و محبّت ؛ تسلیم که شد علم را اخذ می کند؛ تسلیم استاد، خدا، قرآن. این قاعده راه است. این اساس طریق و اساس تعلیم و تعلّم است. #طوبای_محبّت (مجالس حاج محمد اسماعیل دولابی) کتاب یک - مجلس اول - صفحه ٣٠ @toobayemohabat

#هنر_ادب

علما به سيّدبن طاووس گفتند در مجلس ما شركت كن! ما وقتی شما را می بينيم خدا را می بينيم. چرا بغداد نمی آيی؟ ايشان در جواب فرمود اگر بيايم شما را ببينم و خدا را نبينم و سرگرم شما شوم، كافرم. اگر شما را ببينم و خدا را هم ببينم، مشركم. برای چه بيايم؟ اگر شما را نبينم و خدا را ببينم كه الان همين طور هستم. آنها هم قبول كردند. رند نبودند تا از راه يگانگی و دوستی وارد شوند.
دوست، انسان را می برد. اینکه فرمود (شیعیان ما علم را از ثریا اخذ می کنند) مال محبّت هم هست. از راه محبّت و یگانگی. اول تسلیم بعد هم محبّت . از راه ولایت و محبّت ؛ تسلیم که شد علم را اخذ می کند؛ تسلیم استاد، خدا، قرآن. این قاعده راه است. این اساس طریق و اساس تعلیم و تعلّم است.

#طوبای_محبّت (مجالس حاج محمد اسماعیل دولابی)
کتاب یک - مجلس اول - صفحه ٣٠

@toobayemohabat