#تسليم_و_رضا محال است كسی كافر شود، آن كافری كه حق كفر است. آدم اگر كسی را نمی خواهد نبايد غذايش را بخورد و نبايد زير آسمان او راه برود. كسی را می توان پيدا كرد كه اين جور باشد؟ اين است كه می گويم محال است كافر حقيقی وجود داشته باشد. كافر حقيقی در زمين و آسمان، در غيب و شهود پيدا نمی شود. (#طوبای_محبت كتاب يک مجلس هفتم-صفحه ۷۶) @toobayemohabat

#تسليم_و_رضا

محال است كسی كافر شود، آن كافری كه حق كفر است. آدم اگر كسی را نمی خواهد نبايد غذايش را بخورد و نبايد زير آسمان او راه برود. كسی را می توان پيدا كرد كه اين جور باشد؟ اين است كه می گويم محال است كافر حقيقی وجود داشته باشد. كافر حقيقی در زمين و آسمان، در غيب و شهود پيدا نمی شود.

(#طوبای_محبت كتاب يک مجلس هفتم-صفحه ۷۶)

@toobayemohabat