🌀 اقلام دارویی به ترتیب: 💢 #Amp_Ultravist300 100cc ●جهت کنتراست وریدی(N¹) 🔅 #MeglumineCompound٪76 ●جهت کنتراست خوراکی(N²) 👨🏻‍⚕ #رادیولوژی ✍🏻کانال و پیج صرفا نسخه!! 💊 @noooskhe

🌀 اقلام دارویی به ترتیب:

💢 #Amp_Ultravist300 100cc
●جهت کنتراست وریدی(N¹)

🔅 #MeglumineCompound٪76
●جهت کنتراست خوراکی(N²)

👨🏻‍⚕ #رادیولوژی

✍🏻کانال و پیج صرفا نسخه!!
💊 @noooskhe
🌀 اقلام دارویی به ترتیب:

💢 #Amp_Ultravist300 100cc
●جهت کنتراست وریدی(N¹)

🔅 #MeglumineCompound٪76
●جهت کنتراست خوراکی(N²)

👨🏻‍⚕ #رادیولوژی

✍🏻کانال و پیج صرفا نسخه!!
💊 @noooskhe