خیلی مزخرفه یه دختر بشه انکال اعزام

خیلی مزخرفه یه دختر بشه انکال اعزام
خیلی مزخرفه یه دختر بشه انکال اعزام
متاسفانه اینجوریهچ
متاسفانه اینجوریهچ
خودم بزنم ب چ بیماری نتیجه میده قطعی??
خودم بزنم ب چ بیماری نتیجه میده قطعی??
دل درد دندیریت شدید