اگ بگم خانوادم رضایت نمیدن ممکنه فایده داشته باشه???

اگ بگم خانوادم رضایت نمیدن ممکنه فایده داشته باشه???
اگ بگم خانوادم رضایت نمیدن ممکنه فایده داشته باشه???
اعزام به کجا گفتن؟
اعزام به کجا گفتن؟
هر جا
هر جا
خانواده خیلی جواب نمیده
خانواده خیلی جواب نمیده
آخه واقعا ناراضین...