سلام بچها پرستار اعزامی تو دوران عید چجور میتونه اعزاما نره???با چ شرایطی دختر هم باشه

سلام
بچها

پرستار اعزامی تو دوران عید چجور میتونه اعزاما نره???با چ شرایطی

دختر هم باشه
سلام
بچها

پرستار اعزامی تو دوران عید چجور میتونه اعزاما نره???با چ شرایطی

دختر هم باشه
استعلاجی و بیماری،که زیاد گیر ندن
استعلاجی و بیماری،که زیاد گیر ندن
حتی نیرو طرحي?
حتی نیرو طرحي?
اره،نیروی طرحی هم انسان دیگه ممکنه مریض شه 😉