🔻 معاون پرستاری وزارت بهداشت خبر داد: ✅ تدوین چهار دوره تخصصی کوتاه مدت برای توانمند سازی پرستاران ✅ پرستاران همیشه در شرایط بحران خوش درخشیده اند ✅ با اجرای پرستاری جامعه نگر، حرفه و توانمندی پرستاران بیش از پیش به جامعه شناسانده می شود ✅ با تصویب تعرفه های مراقبت های پرستاری در منزل، در شورای عالی بیمه، به یکی از اهداف پرستاری جامعه نگر خواهیم رسید
🔻 معاون پرستاری وزارت بهداشت خبر داد:

✅ تدوین چهار دوره تخصصی کوتاه مدت برای توانمند سازی پرستاران

✅ پرستاران همیشه در شرایط بحران خوش درخشیده اند

✅ با اجرای پرستاری جامعه نگر، حرفه و توانمندی پرستاران بیش از پیش به جامعه شناسانده می شود

✅ با تصویب تعرفه های مراقبت های پرستاری در منزل، در شورای عالی بیمه، به یکی از اهداف پرستاری جامعه نگر خواهیم رسید