🔴مهم: 📣جلوگیری از فعالیت موسسات آموزشی غیرمجاز در حوزه مراقبت.نامه معاونت پرستاری وزارت.
🔴مهم:
📣جلوگیری از فعالیت موسسات آموزشی غیرمجاز در حوزه مراقبت.نامه معاونت پرستاری وزارت.
🔴مهم:
📣جلوگیری از فعالیت موسسات آموزشی غیرمجاز در حوزه مراقبت.نامه معاونت پرستاری وزارت.