goo.gl/DykgSx طوفان در مریخ چه اتفاقی برای مریخ افتاده است؟ در سال ۲۰۰۱، مریخ تحت طوفان شدید گرد و غبار در سراسر ِ سیاره قرار گرفت – یکی از بزرگترین طوفان‌هایی که از سیارۀ زمین مشاهده شد. برای نشان دادن شدت این طوفان، دو عکس از طوفان که در ژوئن و اوایل سپتامبر سال ۲۰۰۱ توسط تلسکوپ فضایی هابل گرفته شده‌اند نماهای متضادی از سطح مریخ نشان می دهند. در سمت چپ، شروع طوفان‌های دانه ریزتر در نزدیکی منطقۀ هلاس (لبه سمت چپ پایین مریخ) و کلاهک قطبی شمالی دیده می شود. یک نمای مشابه از این سطح در سمت راست دیده می شود و ظرف دو ماه بعد گرفته شده است که کل گسترۀ این طوفان جهانی و تیره و تار را نشان می دهد. اگرچه این طوفان در نهایت تمام شد، در روزهای اخیر نیز یک طوفان غبار بزرگ و جدید در سیارۀ سرخ شروع شده است. ترجمه: سحر الله‌وردی/ سایت بیگ بنگ 🆔 @big_bangpage
goo.gl/DykgSx

طوفان در مریخ

چه اتفاقی برای مریخ افتاده است؟ در سال ۲۰۰۱، مریخ تحت طوفان شدید گرد و غبار در سراسر ِ سیاره قرار گرفت – یکی از بزرگترین طوفان‌هایی که از سیارۀ زمین مشاهده شد. برای نشان دادن شدت این طوفان، دو عکس از طوفان که در ژوئن و اوایل سپتامبر سال ۲۰۰۱ توسط تلسکوپ فضایی هابل گرفته شده‌اند نماهای متضادی از سطح مریخ نشان می دهند.

در سمت چپ، شروع طوفان‌های دانه ریزتر در نزدیکی منطقۀ هلاس (لبه سمت چپ پایین مریخ) و کلاهک قطبی شمالی دیده می شود. یک نمای مشابه از این سطح در سمت راست دیده می شود و ظرف دو ماه بعد گرفته شده است که کل گسترۀ این طوفان جهانی و تیره و تار را نشان می دهد. اگرچه این طوفان در نهایت تمام شد، در روزهای اخیر نیز یک طوفان غبار بزرگ و جدید در سیارۀ سرخ شروع شده است.

ترجمه: سحر الله‌وردی/ سایت بیگ بنگ

🆔 @big_bangpage