برای رسیدن به درستی مطلب، ما باید با گذر از تفکر آرزومندانه، به تفکر انتقادی برسیم. 🆔 @big_bangpage
برای رسیدن به درستی مطلب، ما باید با گذر از تفکر آرزومندانه، به تفکر انتقادی برسیم.

🆔 @big_bangpage
برای رسیدن به درستی مطلب، ما باید با گذر از تفکر آرزومندانه، به تفکر انتقادی برسیم.

🆔 @big_bangpage