@big_bangpage ساخت سلول‌های مصنوعی با قابلیت همانندسازی گروهی از زیست‌شناسان ژاپنی سلول‌های مصنوعی مشابه با سلول‌های اولیه ساخته‌اند تا درک بهتری از نحوه آغاز تقسیم سلولی و تکامل سلول‌ها به دست آورند. محققان تا پیش از این درک درستی از ساز و کار تکامل یا فرگشت اشکال اولیه حیات نداشتند. این سلول‌ها با این که قادر به همانندسازی بودند، اما زنده نبودند. محققان با استفاده از دی‌ان‌ای و پروتئین‌های بسته‌بندی شده در داخل چربی، سلول‌های اولیه مصنوعی ساخته‌اند که حاوی ترکیبات چربی مشابه با غشاء سلولی هستند. این سلول‌های کروی زنده نیستند اما دی‌ان‌ای موجود در آنها حاوی دستورالعمل‌هایی برای همانندسازی در شرایط مناسب است. با تغییر pH محیط این کره، محققان توانستند سلول‌ها را وادار به همانندسازی و تقسیم کنند. اما بخش دشوار دوباره پر کردن محتویات کره بود تا بتوانند همانند سلول‌های واقعی فرایند تقسیم سلولی را دوباره آغاز کنند. محققان برای غلبه بر این مشکل، سلول‌های جدیدی طراحی کردند که قابلیت جدا شدن داشته و می‌توانستند با دیگر ساختارهای سلول مانند در اطرافشان ترکیب شوند. این کار به خوبی نتیجه داد و سلول‌ها در آزمایشگاه موفق به تولید نسل جدیدی از سلول‌های همانند خود شدند. پژوهشگران بر این باورند که توانسته‌اند فرایند چرخه‌ای را که در آن سلول‌های مصنوعی (و سلول‌های اولیه) می‌توانند تقسیم شوند، به خوبی بشناسند؛ این فرایند در چهار مرحله تکمیل می‌شود؛ بلعیدن (سلول‌ها ترکیب می‌شوند تا محتویات سلولی را به دست آورند)، همانندسازی (کپی شدن دی‌ان‌ای)، بلوغ (سلول‌ها برای تقسیم آماده می‌شوند) و تقسیم (سلول‌های جدید از سلول والد جدا می‌شوند). محققان عقیده دارند که این مدل می‌تواند نشان دهد که فرم‌های اولیه حیات چگونه شکل گرفته و تکثیر شده‌اند.... جزئیات بیشتر و مقاله::: http://bigbangpage.com/?p=36540

@big_bangpage

ساخت سلول‌های مصنوعی با قابلیت همانندسازی

گروهی از زیست‌شناسان ژاپنی سلول‌های مصنوعی مشابه با سلول‌های اولیه ساخته‌اند تا درک بهتری از نحوه آغاز تقسیم سلولی و تکامل سلول‌ها به دست آورند. محققان تا پیش از این درک درستی از ساز و کار تکامل یا فرگشت اشکال اولیه حیات نداشتند. این سلول‌ها با این که قادر به همانندسازی بودند، اما زنده نبودند. محققان با استفاده از دی‌ان‌ای و پروتئین‌های بسته‌بندی شده در داخل چربی، سلول‌های اولیه مصنوعی ساخته‌اند که حاوی ترکیبات چربی مشابه با غشاء سلولی هستند. این سلول‌های کروی زنده نیستند اما دی‌ان‌ای موجود در آنها حاوی دستورالعمل‌هایی برای همانندسازی در شرایط مناسب است.

با تغییر pH محیط این کره، محققان توانستند سلول‌ها را وادار به همانندسازی و تقسیم کنند. اما بخش دشوار دوباره پر کردن محتویات کره بود تا بتوانند همانند سلول‌های واقعی فرایند تقسیم سلولی را دوباره آغاز کنند. محققان برای غلبه بر این مشکل، سلول‌های جدیدی طراحی کردند که قابلیت جدا شدن داشته و می‌توانستند با دیگر ساختارهای سلول مانند در اطرافشان ترکیب شوند. این کار به خوبی نتیجه داد و سلول‌ها در آزمایشگاه موفق به تولید نسل جدیدی از سلول‌های همانند خود شدند.

پژوهشگران بر این باورند که توانسته‌اند فرایند چرخه‌ای را که در آن سلول‌های مصنوعی (و سلول‌های اولیه) می‌توانند تقسیم شوند، به خوبی بشناسند؛ این فرایند در چهار مرحله تکمیل می‌شود؛ بلعیدن (سلول‌ها ترکیب می‌شوند تا محتویات سلولی را به دست آورند)، همانندسازی (کپی شدن دی‌ان‌ای)، بلوغ (سلول‌ها برای تقسیم آماده می‌شوند) و تقسیم (سلول‌های جدید از سلول والد جدا می‌شوند). محققان عقیده دارند که این مدل می‌تواند نشان دهد که فرم‌های اولیه حیات چگونه شکل گرفته و تکثیر شده‌اند....

جزئیات بیشتر و مقاله::: http://bigbangpage.com/?p=36540