فرگشت و ۱۰ باور غلط  باورهای غلط درباره فرگشت و جانب داری ها باعث بدبینی و یا مغالطه در این نظریه میشود شاید این ویدئو تا حدودی شبهات شما را رفع کند. @big_bangpage
فرگشت و ۱۰ باور غلط

 باورهای غلط درباره فرگشت و جانب داری ها باعث بدبینی و یا مغالطه در این نظریه میشود شاید این ویدئو تا حدودی شبهات شما را رفع کند.
@big_bangpage