استیون هاوکینگ، ذهنی رها – قسمت اول شاید خیلی از ما دانشمندان را در ذهنمان تنها ربات هایی هوشمند در نظر گرفته باشیم! اما واقعیت اینطور نیست. زندگی دانشمندان در کنار زندگی علمیشان بسیار قابل توجه است. استیون هاوکینگ، دانشمند معلولی که لقب «ذهنی رها» گرفته است، یکی از این موارد است. بیماری او، امید بسیار زیاد او برای زندگی، شوخ طبعی و بسیاری از ویژگی های زندگی او جذاب است. روبرو شدن با وقایعی که در زندگی دانشمندانی که جهان را تکان داده اند رخ می دهد، هیجان انگیز است. در این مقاله و مقالات آتی، شخصیت و زندگی هاوکینگ را از کودکی و نوجوانی تا دوران کنونی بررسی می کنیم.... این مقاله را در اینجا بخوانید::: http://bigbangpage.com/?p=36761

استیون هاوکینگ، ذهنی رها – قسمت اول

شاید خیلی از ما دانشمندان را در ذهنمان تنها ربات هایی هوشمند در نظر گرفته باشیم! اما واقعیت اینطور نیست. زندگی دانشمندان در کنار زندگی علمیشان بسیار قابل توجه است. استیون هاوکینگ، دانشمند معلولی که لقب «ذهنی رها» گرفته است، یکی از این موارد است. بیماری او، امید بسیار زیاد او برای زندگی، شوخ طبعی و بسیاری از ویژگی های زندگی او جذاب است. روبرو شدن با وقایعی که در زندگی دانشمندانی که جهان را تکان داده اند رخ می دهد، هیجان انگیز است. در این مقاله و مقالات آتی، شخصیت و زندگی هاوکینگ را از کودکی و نوجوانی تا دوران کنونی بررسی می کنیم....

این مقاله را در اینجا بخوانید::: http://bigbangpage.com/?p=36761