@big_bangpage  این سحابی سیاره نما که PK 329-02.2 نام دارد، حدود ۷۷۱۰ سال نوری از زمین فاصله دارد و در آسمان نیمکره ی جنوبی به سمت صورت فلکی گونیا واقع شده است. این سحابی که با عنوان مِنزِل ۲ یا MZ2 شناخته می شود نخستین بار توسط ستاره شناسی به نام دونالد مِنزِل در سال ۱۹۲۲ کشف شد. زمانی که ستاره ای نزدیک به جرم خورشید به مراحل پایانی زندگی خود می رسد، لایه های بیرونی خود را به فضا پرتاب می کند و با این کار ابری از گاز و غبار در اطرافش پدید می آورد که به آن سحابی سیاره نما می گویند. خروج ِ جرم از ستاره به صورت نامنظم و متقارن رخ می دهد، طوری که سحابی سیاره نما می تواند اشکال ِ بسیار پیچیده ای داشته باشد... جزییات بیشتر: http://bigbangpage.com/?p=36813

@big_bangpage

 این سحابی سیاره نما که PK 329-02.2 نام دارد، حدود ۷۷۱۰ سال نوری از زمین فاصله دارد و در آسمان نیمکره ی جنوبی به سمت صورت فلکی گونیا واقع شده است. این سحابی که با عنوان مِنزِل ۲ یا MZ2 شناخته می شود نخستین بار توسط ستاره شناسی به نام دونالد مِنزِل در سال ۱۹۲۲ کشف شد.

زمانی که ستاره ای نزدیک به جرم خورشید به مراحل پایانی زندگی خود می رسد، لایه های بیرونی خود را به فضا پرتاب می کند و با این کار ابری از گاز و غبار در اطرافش پدید می آورد که به آن سحابی سیاره نما می گویند. خروج ِ جرم از ستاره به صورت نامنظم و متقارن رخ می دهد، طوری که سحابی سیاره نما می تواند اشکال ِ بسیار پیچیده ای داشته باشد...

جزییات بیشتر: http://bigbangpage.com/?p=36813