@big_bangpage واقعیت پنهان، گفتگو درباره ی تفسیرهای مکانیک کوانتوم یک قرن پس از پیدایش مکانیک کوانتوم، هر چند همۀ فیزیکدانان دربارۀ محاسبات مکانیک کوانتوم اتفاق نظر دارند ولی تفسیر این محاسبات ریاضی و معنای آنها،هنوز مورد بحث و جدل است!  مشاهده ی ویدئو در اینجا: http://video.bigbangpage.com/science-videos/واقعیت-پنهان،-گفتگو-دربارۀ-تفسیرهای-م/

@big_bangpage

واقعیت پنهان، گفتگو درباره ی تفسیرهای مکانیک کوانتوم

یک قرن پس از پیدایش مکانیک کوانتوم، هر چند همۀ فیزیکدانان دربارۀ محاسبات مکانیک کوانتوم اتفاق نظر دارند ولی تفسیر این محاسبات ریاضی و معنای آنها،هنوز مورد بحث و جدل است! 

مشاهده ی ویدئو در اینجا: http://video.bigbangpage.com/science-videos/واقعیت-پنهان،-گفتگو-دربارۀ-تفسیرهای-م/