تصویری از زحل و حلقه های زیبایش که توسط فضاپیمای کاسینی ثبت شده است.

تصویری از زحل و حلقه های زیبایش که توسط فضاپیمای کاسینی ثبت شده است.
تصویری از زحل و حلقه های زیبایش که توسط فضاپیمای کاسینی ثبت شده است.