تصویری که فضاپیمای کاسینی از طوفان زحل ثبت کرده و شباهت زیادی به یگ گل رز دارد. @big_bangpage

تصویری که فضاپیمای کاسینی از طوفان زحل ثبت کرده و شباهت زیادی به یگ گل رز دارد. @big_bangpage
تصویری که فضاپیمای کاسینی از طوفان زحل ثبت کرده و شباهت زیادی به یگ گل رز دارد. @big_bangpage