عمیق شدن در اسرار، زیباترین تجربه ای است که می توانیم کسب کنیم. این هیجان بنیادی بشر است که در گهواره علم و هنر حقیقی قرار می گیرد. هر کس که این را نداند و بیش از این هیجان زده و شگفت زده نشود، انگار که مرده است و فروغ چشمانش به خاموشی گراییده است. – آلبرت اینشتین

عمیق شدن در اسرار، زیباترین تجربه ای است که می توانیم کسب کنیم. این هیجان بنیادی بشر است که در گهواره علم و هنر حقیقی قرار می گیرد. هر کس که این را نداند و بیش از این هیجان زده و شگفت زده نشود، انگار که مرده است و فروغ چشمانش به خاموشی گراییده است.

– آلبرت اینشتین