ثبت طوفان ِ پلاسمایی ۲٫۸ میلیون درجه ای در خورشید http://video.bigbangpage.com/science-videos/ثبت-طوفان-ِ-پلاسمایی-2-8-میلیون-درجه-ای-در/

ثبت طوفان ِ پلاسمایی ۲٫۸ میلیون درجه ای در خورشید

http://video.bigbangpage.com/science-videos/ثبت-طوفان-ِ-پلاسمایی-2-8-میلیون-درجه-ای-در/