بحث و گفتگو درمورد معمای آگاهی http://video.bigbangpage.com/science-videos/بحث-و-گفتگو-دربارۀ-معمای-آگاهی/

بحث و گفتگو درمورد معمای آگاهی

http://video.bigbangpage.com/science-videos/بحث-و-گفتگو-دربارۀ-معمای-آگاهی/