یاسر رودی- یکی از ده دانشمند برتر جهان. فیریکدانی که روی چگونگی پردازش اطلاعات مغز کار می کند، جزئیات بیشتر فردا در سایت بیگ بنگ

یاسر رودی- یکی از ده دانشمند برتر جهان. فیریکدانی که روی چگونگی پردازش اطلاعات مغز کار می کند، جزئیات بیشتر فردا در سایت بیگ بنگ
یاسر رودی- یکی از ده دانشمند برتر جهان. فیریکدانی که روی چگونگی پردازش اطلاعات مغز کار می کند، جزئیات بیشتر فردا در سایت بیگ بنگ