به محض اينكه علم درمان قطعى سرطان را پيدا كند، همه فراموش می كنند كه روزى براى آن دعا می كردند. امروز كسى براى درمان فلج اطفال دعا نمی كند...

به محض اينكه علم درمان قطعى سرطان را پيدا كند، همه فراموش می كنند كه روزى براى آن دعا می كردند.

امروز كسى براى درمان فلج اطفال دعا نمی كند...