استخراج DNA در آشپزخانه استخراج DNA چندان کار مشکلی نیست و در آشپزخانۀ خودتان هم می توانید آن را انجام دهید و با چشمان خود رشته های DNA را ببینید، اما تعیین توالی نوکلئوتید ها نیاز به تجهیزات گران قیمت دارد! ترجمه زیرنویس: حمید شکری/ سایت بیگ بنگ

استخراج DNA در آشپزخانه

استخراج DNA چندان کار مشکلی نیست و در آشپزخانۀ خودتان هم می توانید آن را انجام دهید و با چشمان خود رشته های DNA را ببینید، اما تعیین توالی نوکلئوتید ها نیاز به تجهیزات گران قیمت دارد!

ترجمه زیرنویس: حمید شکری/ سایت بیگ بنگ