@big_bangpage راهی جدید برای توقف نور! . گروهی از فیزیکدانان چینی روشی جدید برای گیر انداختن نور ابداع کردند، اهمیت این روش در این است که امکان حفظ و بازیابی حافظه‌های کوانتومی ذخیره شده در فوتون‌ها را فراهم می‌کند. یافته‌های این پژوهشگران نوید بخش ظهور بسیاری از دستگاه‌های الکترونیک نوری هیبریدی است که برای پردازش اطلاعات از اطلاعات کوانتومی ذخیره شده در فوتون‌ها استفاده می‌کنند. . این نوع پردازش اطلاعات در شبکه‌های مخابراتی و یا محاسبات کوانتومی به کار می‌رود. در واقع، توقف و ذخیره‌سازی نور برای مدت زمانی که از چند ثانیه تا چند دقیقه طول می‌کشد، کلیدی برای پردازش اطلاعات کوانتومی است. متاسفانه، برخی محیط‌ها، به دلیل اثرات محیط اطراف، که به نوبه خود بر یکپارچگی اطلاعات کوانتومی ذخیره شده در فوتون تاثیر می‌گذارند باعث از دست رفتن انسجام نور می‌شوند. . پژوهشگران در این مطالعه بر شناخت ویژگی‌های انتشار امواج الکترومغناطیسی همراه با نور متمرکز شدند تا بهترین روش متوقف کردن نور را پیدا کنند. تلاش‌های قبلی پژوهشگران، نشان داده بود که متوقف کردن نور برای یک دقیقه کامل ممکن است. آنها به طور چشمگیری سرعت انتشار نور را توسط اندرکنش آن با محیط کاهش داده بودند. در مقابل، پژوهشگران چینی بر قطبش الکتریکی و مغناطیسی تکیه کردند تا شرایطی که تحت آن نور می‌تواند حبس شود را پیش‌بینی کنند.... . جزئیات بیشتر و مقاله در: http://bigbangpage.com/?p=36914
@big_bangpage

راهی جدید برای توقف نور!
.
گروهی از فیزیکدانان چینی روشی جدید برای گیر انداختن نور ابداع کردند، اهمیت این روش در این است که امکان حفظ و بازیابی حافظه‌های کوانتومی ذخیره شده در فوتون‌ها را فراهم می‌کند. یافته‌های این پژوهشگران نوید بخش ظهور بسیاری از دستگاه‌های الکترونیک نوری هیبریدی است که برای پردازش اطلاعات از اطلاعات کوانتومی ذخیره شده در فوتون‌ها استفاده می‌کنند.
.
این نوع پردازش اطلاعات در شبکه‌های مخابراتی و یا محاسبات کوانتومی به کار می‌رود. در واقع، توقف و ذخیره‌سازی نور برای مدت زمانی که از چند ثانیه تا چند دقیقه طول می‌کشد، کلیدی برای پردازش اطلاعات کوانتومی است. متاسفانه، برخی محیط‌ها، به دلیل اثرات محیط اطراف، که به نوبه خود بر یکپارچگی اطلاعات کوانتومی ذخیره شده در فوتون تاثیر می‌گذارند باعث از دست رفتن انسجام نور می‌شوند.
.
پژوهشگران در این مطالعه بر شناخت ویژگی‌های انتشار امواج الکترومغناطیسی همراه با نور متمرکز شدند تا بهترین روش متوقف کردن نور را پیدا کنند. تلاش‌های قبلی پژوهشگران، نشان داده بود که متوقف کردن نور برای یک دقیقه کامل ممکن است. آنها به طور چشمگیری سرعت انتشار نور را توسط اندرکنش آن با محیط کاهش داده بودند. در مقابل، پژوهشگران چینی بر قطبش الکتریکی و مغناطیسی تکیه کردند تا شرایطی که تحت آن نور می‌تواند حبس شود را پیش‌بینی کنند....
.
جزئیات بیشتر و مقاله در: http://bigbangpage.com/?p=36914