برایتان دعامیکنم دستتان روزی رسان باشد دلواپسی درخیالتان نماند عشق در دلتان خانه کند وشبتون تون غرق در آرامش باشد 💓 @klinikfanitakhasosi5227 @Meysam5227 09391345227

برایتان دعامیکنم
دستتان روزی رسان باشد
دلواپسی درخیالتان نماند
عشق در دلتان خانه کند
وشبتون تون غرق در آرامش باشد


💓
@klinikfanitakhasosi5227
@Meysam5227
09391345227