♦️ استپرموتور: ❗️ توجه: خرابی یا عملکرد نامطلوب استپر موتور وضعیت های زیر را ایجاد می کند: 🔹۱-عدم پایداری دورآرام موتور. 🔹۲-خاموش شدن موتور با رهاکردن پدال گاز. 🔹۳-افزایش بیش ازحد دورآرام موتور. 🔹

♦️ استپرموتور: ❗️ توجه: خرابی یا عملکرد نامطلوب استپر موتور وضعیت های زیر را ایجاد می کند: 🔹۱-عدم پایداری دورآرام موتور. 🔹۲-خاموش شدن موتور با رهاکردن پدال گاز. 🔹۳-افزایش بیش ازحد دورآرام موتور. 🔹
♦️ استپرموتور: ❗️ توجه: خرابی یا عملکرد نامطلوب استپر موتور وضعیت های زیر را ایجاد می کند: 🔹۱-عدم پایداری دورآرام موتور. 🔹۲-خاموش شدن موتور با رهاکردن پدال گاز. 🔹۳-افزایش بیش ازحد دورآرام موتور. 🔹