✅به ترتیب از بالا چیست: 📌 #لیتیم_کربنات(ضد افسردگی) 📌 #لگزاتال(ضد افسردگی) 📌 #ونلافاکسین(ضد افسردگی) 📌 #کلونازپام (ضدافسردگی،صرع،خواب آور) 📝کانال صرفا نسخه 📝مرور نسخ ونکات 💊 @noooskhe

✅به ترتیب از بالا چیست:

📌 #لیتیم_کربنات(ضد افسردگی)
📌 #لگزاتال(ضد افسردگی)
📌 #ونلافاکسین(ضد افسردگی)
📌  #کلونازپام
(ضدافسردگی،صرع،خواب آور)

📝کانال صرفا نسخه
📝مرور نسخ ونکات
 💊 @noooskhe
✅به ترتیب از بالا چیست:

📌 #لیتیم_کربنات(ضد افسردگی)
📌 #لگزاتال(ضد افسردگی)
📌 #ونلافاکسین(ضد افسردگی)
📌 #کلونازپام
(ضدافسردگی،صرع،خواب آور)

📝کانال صرفا نسخه
📝مرور نسخ ونکات
💊 @noooskhe
#Lithium_carbonate

✅توصیه های دارویی:
🔸مصرف آب و نمک در طول درمان
🔸قطع دارو و مصرف آب و نمک در مسمومیت خفیف
🔸عدم قطع ناگهانی
🔸 شروع اثر بعد 3-1هفته

✅در صورت فراموش کردن یک نوبت:
🔸به محض به یاد آوردن،آن نوبت باید مصرف شود،مگر اینکه تا زمان مصرف نوبت بعدی کمتر از4ساعت باقینمانده باشد.مقدار مصرف بعدی نیز نباید دوبرابر گردد

📝کانال صرفا نسخه!!
📝مرور نسخ و نکات...
💊 @noooskhe