#نظرسنجی_نسخه_خوانی (📩 نسخه ارسالی ) ⁉️ قلم چهارم چیست؟🤔 🔖 پاسخ خود را از طریق بات نسخه خوانی ارسال کنید: ❇ https://t.me/noooskhebot?start=15MTA2MjAwMTU 📝کانال صرفا نسخه!! 💊 @noooskhe

#نظرسنجی_نسخه_خوانی
(📩 نسخه ارسالی )

⁉️ قلم چهارم چیست؟🤔

🔖  پاسخ خود را از طریق بات نسخه خوانی ارسال کنید:

❇ https://t.me/noooskhebot?start=15MTA2MjAwMTU

📝کانال صرفا نسخه!!
 💊 @noooskhe
#نظرسنجی_نسخه_خوانی
(📩 نسخه ارسالی )

⁉️ قلم چهارم چیست؟🤔

🔖 پاسخ خود را از طریق بات نسخه خوانی ارسال کنید:

❇ https://t.me/noooskhebot?start=15MTA2MjAwMTU

📝کانال صرفا نسخه!!
💊 @noooskhe
❇️ #نتایج نظر سنجی نسخه خوانی (کد 211)
📌قلم چهارم چیست؟

☑️ #83درصد :
Tab Furazolidone 100mg
🔘 #12درصد:
Furosemide
🔘 #5درصد_سایر:
Fenofibrate
Fexofenadine
Ferrous sulfate
Ferfolic acid
Fosphenytoin
📝کانال صرفا نسخه!!
📝مرور نسخ و نکات...

💊 @noooskhe