✅قلم دوم و چهارم چیست؟ 2-📌سیناکتن(هورمون) 4-📌جم فیبروزیل(قلبی-عروقی) 📝کانال صرفا نسخه!! 📝مرور نسخ و نکات... 💊 @noooskhe

✅قلم دوم و چهارم چیست؟

2-📌سیناکتن(هورمون)
4-📌جم فیبروزیل(قلبی-عروقی)

📝کانال صرفا نسخه!!
📝مرور نسخ و نکات... 

💊 @noooskhe
✅قلم دوم و چهارم چیست؟

2-📌سیناکتن(هورمون)
4-📌جم فیبروزیل(قلبی-عروقی)

📝کانال صرفا نسخه!!
📝مرور نسخ و نکات...

💊 @noooskhe
❇️کاربرد #سیناکتن (تتراکوزاکتاید)

💢جهت تشخیص و ارزیابی نارسایی آدرنوکورتیکال

📝کانال صرفا نسخه!!
📝مرور نسخ و نکات...

💊 @noooskhe