✅به ترتیب از بالا چیست؟ 💉آمپول اپرکس(اریتروپویتین) 🔹درمان کم خونی ناشی از کمبود اریتروپویتین 💉آمپول نوروبیون(ویتامین ب١-ب۶-ب١٢) 🔹مکمل ها 📝کانال صرفا نسخه!! 📝مرور نسخ و نکات... 💊 @noooskhe

✅به ترتیب از بالا چیست؟

💉آمپول اپرکس(اریتروپویتین)
🔹درمان کم خونی ناشی از کمبود
 اریتروپویتین

💉آمپول نوروبیون(ویتامین ب١-ب۶-ب١٢)
🔹مکمل ها

📝کانال صرفا نسخه!!
📝مرور نسخ و نکات... 

💊 @noooskhe
✅به ترتیب از بالا چیست؟

💉آمپول اپرکس(اریتروپویتین)
🔹درمان کم خونی ناشی از کمبود
اریتروپویتین

💉آمپول نوروبیون(ویتامین ب١-ب۶-ب١٢)
🔹مکمل ها

📝کانال صرفا نسخه!!
📝مرور نسخ و نکات...

💊 @noooskhe