✅به ترتیب از بالا؟ 📌کپسول آزیترومایسین 📌آمپول پیروکسیکام 📌آمپول دگزامتازون 📌آمپول بتامتازون 📌قرص کدیمال 📝کانال صرفا نسخه!! 📝مرور نسخ و نکات... 💊 @noooskhe

✅به ترتیب از بالا؟

📌کپسول آزیترومایسین
📌آمپول پیروکسیکام
📌آمپول دگزامتازون
📌آمپول بتامتازون
📌قرص کدیمال

📝کانال صرفا نسخه!!
📝مرور نسخ و نکات... 
  💊 @noooskhe
✅به ترتیب از بالا؟

📌کپسول آزیترومایسین
📌آمپول پیروکسیکام
📌آمپول دگزامتازون
📌آمپول بتامتازون
📌قرص کدیمال

📝کانال صرفا نسخه!!
📝مرور نسخ و نکات...
💊 @noooskhe
❇️کدیمال:
✏️Acetaminophen+caffeine

❇️موارد مصرف:

📌تسکین دهنده ی درد

📝کانال صرفا نسخه!!
📝مرور نسخ و نکات...

💊 @noooskhe