✅اقلام دارویی بترتیب: 📌قرص دیلتیازم ۶۰ 📌 قرص نیتروکانتین ۶.۴ 📌 قرص لوزارتان ۵۰ 📌قرص لازیکس ۴۰ 📌قرص آلداکتون ۲۵ 📝کانال صرفا نسخه!! 📝مرور نسخ و نکات... 💊 @noooskhe


✅اقلام دارویی بترتیب:

📌قرص دیلتیازم ۶۰ 
📌 قرص  نیتروکانتین ۶.۴ 
📌 قرص لوزارتان ۵۰ 
 📌قرص لازیکس ۴۰ 
📌قرص آلداکتون ۲۵

📝کانال صرفا نسخه!!
📝مرور نسخ و نکات... 
 
💊 @noooskhe

✅اقلام دارویی بترتیب:

📌قرص دیلتیازم ۶۰
📌 قرص نیتروکانتین ۶.۴
📌 قرص لوزارتان ۵۰
📌قرص لازیکس ۴۰
📌قرص آلداکتون ۲۵

📝کانال صرفا نسخه!!
📝مرور نسخ و نکات...

💊 @noooskhe
✅قلم اول چیست؟(قلم4نسخه ی قبلی)

✏️لازیکس(furosemide)

❇️مواردمصرف:

📌فشارخون
📌خیز
📌کم ادراری

📝کانال صرفا نسخه!!
📝مرور نسخ و نکات... 
 
💊 @noooskhe
✅قلم اول چیست؟(قلم4نسخه ی قبلی)

✏️لازیکس(furosemide)

❇️مواردمصرف:

📌فشارخون
📌خیز
📌کم ادراری

📝کانال صرفا نسخه!!
📝مرور نسخ و نکات...

💊 @noooskhe