✅ #نظرسنجی_نسخه_خوانی (📩 نسخه ارسالی ) ⁉️ تمامی اقلام؟(یاهرکدام که مایل هستید) ✏️ پاسخ خود را از طریق بات نسخه خوانی ارسال کنید: ❇️ https://telegram.me/noooskhebot?start 💊 @noooskhe

✅ #نظرسنجی_نسخه_خوانی
(📩 نسخه ارسالی )

⁉️ تمامی اقلام؟(یاهرکدام که مایل هستید)

✏️  پاسخ خود را از طریق بات نسخه خوانی ارسال کنید:

❇️ https://telegram.me/noooskhebot?start

💊 @noooskhe
✅ #نظرسنجی_نسخه_خوانی
(📩 نسخه ارسالی )

⁉️ تمامی اقلام؟(یاهرکدام که مایل هستید)

✏️ پاسخ خود را از طریق بات نسخه خوانی ارسال کنید:

❇️ https://telegram.me/noooskhebot?start

💊 @noooskhe
❇️ #نتایج_نظر_سنجی_نسخه_خوانی
(کد215)
(📩نسخه ارسالی)

🔸تمامی اقلام؟(یا هرکدام که مایل هستید)

💢 #قلم_اول:
Vitamin D3 pearl #100درصد

💢 #قلم_دوم:
Osteo Caltrex #45درصد
Osteocare #41درصد
avocado #14درصد

💢 #قلم_سوم:
Tab E.F.F Vitamin C #100درصد

📝کانال و پیج صرفا نسخه!!
📝مرور نسخ و نکات...

💊 @noooskhe