✅به ترتیب از بالا چیست؟ 🔅 #Tetracosactid ●جهت اهداف تشخیصی... 🔅 #Clonazepam ●پایدارکننده خلق،صرع... 🔅 #Amp_D3 ●مکمل... 📝کانال و پیج صرفا نسخه!! 📝مرور نسخ و نکات 💊 @noooskhe

✅به ترتیب از بالا چیست؟

🔅 #Tetracosactid
●جهت اهداف تشخیصی...
🔅 #Clonazepam
●پایدارکننده خلق،صرع...
🔅 #Amp_D3
●مکمل...


📝کانال و پیج صرفا نسخه!!
📝مرور نسخ و نکات
💊 @noooskhe
✅به ترتیب از بالا چیست؟

🔅 #Tetracosactid
●جهت اهداف تشخیصی...
🔅 #Clonazepam
●پایدارکننده خلق،صرع...
🔅 #Amp_D3
●مکمل...


📝کانال و پیج صرفا نسخه!!
📝مرور نسخ و نکات
💊 @noooskhe
✅ #کلونازپام ( #Clonazepam)

💢 #نام_تجاری:
●klonopin
💢 #دسته:
●BDZs
💢 #اشکال_رایج:
●Tab:1،2 mg

💢 #برخی_کاربردهای_درمانی:
●حملات پانيک
●پایدار کننده ی خلق(اثرات سروتونینی)
●صرع(میوکلونوس،Absence)

💢 #برخی_نبایدها
●نباید الکل‌ بنوشید
●نباید از دیگر داروهای‌ آرامبخش‌ استفاده‌ کنید


📝کانال و پیج صرفا نسخه!!
📝مرور نسخ و نکات
💊 @noooskhe