#نظرسنجی_نسخه_خوانی (📩 نسخه ارسالی ) ⁉️ قلم دوم چیست؟ ✏️ پاسخ خود را از طریق بات نسخه خوانی ارسال کنید: ❇️ https://telegram.me/noooskhebot?start 📝کانال صرفا نسخه! 📝مرور نسخ و نکات 💊 @noooskhe

#نظرسنجی_نسخه_خوانی
(📩 نسخه ارسالی )

⁉️ قلم دوم چیست؟

✏️  پاسخ خود را از طریق بات نسخه خوانی ارسال کنید:

❇️ https://telegram.me/noooskhebot?start

📝کانال صرفا نسخه!
📝مرور نسخ و نکات
💊 @noooskhe
#نظرسنجی_نسخه_خوانی
(📩 نسخه ارسالی )

⁉️ قلم دوم چیست؟

✏️ پاسخ خود را از طریق بات نسخه خوانی ارسال کنید:

❇️ https://telegram.me/noooskhebot?start

📝کانال صرفا نسخه!
📝مرور نسخ و نکات
💊 @noooskhe
❇️ #نتایج_نظرسنجی_نسخه_خوانی
(کد214)

📌قلم دوم چیست؟
(📩نسخه ارسالی)

☑️ #89درصد:
Capsule Fenofibrate 200mg

🔘 #11درصد_سایر:
Benadryl
Levothyroxine
Lenalidomide
Phenytoin
Propranolol

📝کانال و پیج صرفا نسخه!!
💊 @noooskhe
📝ارسال نسخ!!
💊 @noooskhebot