✅ قلم اول و آخر چیست؟ 📌قلم اول: #Dextromethorphan ●Antitussives(ضدسرفه) 📌قلم آخر: #Zaditen(کتوتیفن) ●Antihistamin 📝کانال و پیج صرفا نسخه!! 📝مرور نسخ و نکات... 💊 @noooskhe

✅ قلم اول و آخر چیست؟

📌قلم اول:
#Dextromethorphan
●Antitussives(ضدسرفه)

📌قلم آخر:
#Zaditen(کتوتیفن)
●Antihistamin

📝کانال و پیج صرفا نسخه!!
📝مرور نسخ و نکات... 

💊 @noooskhe
✅ قلم اول و آخر چیست؟

📌قلم اول:
#Dextromethorphan
●Antitussives(ضدسرفه)

📌قلم آخر:
#Zaditen(کتوتیفن)
●Antihistamin

📝کانال و پیج صرفا نسخه!!
📝مرور نسخ و نکات...

💊 @noooskhe