✅قلم اول و دوم چیست؟ 🔅 #آسنترا 100mg(سرترالین) ❗️ضد افسردگی #Asentra  🔅 #اسکازینا 1mg(تری فلوپرازین) ❗️خواب اور ،ضد جنون #Eskazine 📝کانال و پیج صرفا نسخه!! 📝مرور نسخ و نکات... 💊 @noooskhe

✅قلم اول و دوم چیست؟

🔅 #آسنترا 100mg(سرترالین)
❗️ضد افسردگی
#Asentra 
🔅 #اسکازینا 1mg(تری فلوپرازین)
❗️خواب اور ،ضد جنون
#Eskazine

📝کانال و پیج صرفا نسخه!!
📝مرور نسخ و نکات... 

💊 @noooskhe
✅قلم اول و دوم چیست؟

🔅 #آسنترا 100mg(سرترالین)
❗️ضد افسردگی
#Asentra 
🔅 #اسکازینا 1mg(تری فلوپرازین)
❗️خواب اور ،ضد جنون
#Eskazine

📝کانال و پیج صرفا نسخه!!
📝مرور نسخ و نکات...

💊 @noooskhe
#Sertraline

✅ #سرترالین(زُلُفْت و آسِنْتْرا)

💢ازداروهای خط اول درمان افسردگی(SSRIs)

❇️ #برخی_عوارض:
🔅 تقویت افکار خودکشی در روزهای اول(درمورد این افکار از مصرف کننده سوال شود)
🔅کاهش میل جنسی(مهمترین دلیل قطع مصرف دارو)"بخصوص در خانم ها"

❇️ #برخی_نکات:
🔅شروع با دوز کمتر در سالمندان

🔅عدم مصرف نوشابه های الکلی و داروهای آرام بخش طی درمان با سرترالین

🔅شروع اثر طی دو تا چند هفته

🔅عدم قطع ناگهانی

📝کانال و پیج صرفا نسخه!!
📝مرور نسخ و نکات...

💊 @noooskhe