#نظرسنجی_نسخه_خوانی (📩 نسخه ارسالی ) ⁉️ تمامی اقلام؟(یاهرکدام که مایل هستید) ✏️ پاسخ خود را از طریق بات نسخه خوانی ارسال کنید: ❇️ https://telegram.me/noooskhebot?start 💊 @noooskhe

#نظرسنجی_نسخه_خوانی

(📩 نسخه ارسالی )

⁉️ تمامی اقلام؟(یاهرکدام که مایل هستید)

✏️  پاسخ خود را از طریق بات نسخه خوانی ارسال کنید:

❇️ https://telegram.me/noooskhebot?start
 
💊 @noooskhe
#نظرسنجی_نسخه_خوانی

(📩 نسخه ارسالی )

⁉️ تمامی اقلام؟(یاهرکدام که مایل هستید)

✏️ پاسخ خود را از طریق بات نسخه خوانی ارسال کنید:

❇️ https://telegram.me/noooskhebot?start

💊 @noooskhe
❇️ #نتایج_نظر_سنجی نسخه خوانی
(کد 213)
(📩نسخه ارسالی)

📌تمامی اقلام؟(یا هرکدام که مایل هستید)

🔅 #قلم_اول:
Celecxib #55درصد
Cefixime #45درصد
🔅 #قلم_دوم:
Multivitamin #96درصد
Meloxicam #4درصد
🔅 #قلم_سوم:
Cloxacillin #23درصد
Celexane #17درصد
Cefalexin #22درصد
Calcium #18درصد
Clindamycin #20درصد

📝کانال و پیج صرفا نسخه!!
📝مرور نسخ و نکات...

💊 @noooskhe