🌷 «امور حج، مربوط به همه‌ي مسلمانان جهان» 🌷 🌼 قرآن به ما سفارش کرده است که مشورت کنيد، «وَ اَمرُهُم شُوري بَينَهُم» (شوري/38)، «وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ» (آل‌عمران/159) 🌼 ☑️ امور خانواده را در خانواده، روستا را در روستا، شهر را در شهر و امور کشور را بايد در کشور مشورت کرد. ☑️ کارهاي بين المللي را هم بايد بين المللي مشورت کنيم. ☑️ آيا در طول تاريخ، آل سعود درباره‌ي حجي که عبادتي بين المللي است، با يک نفر مشورت کرده‌اند؟ 🌸 وقتي ما مي‌گوييم مکه براي همه‌ي مسلمانان است، پس بايد درباره‌ي امور حج همه‌ي کشورهاي اسلامي دخيل باشند. 🌷🌷🌷 کانال درسهايي از قرآن کريم 📺 https://telegram.me/qaraati 📞+989015197904 🔍 www.gharaati.ir

🌷 «امور حج، مربوط به همه‌ي مسلمانان جهان» 🌷

🌼 قرآن به ما سفارش کرده است که مشورت کنيد،
«وَ اَمرُهُم شُوري بَينَهُم» (شوري/38)، «وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ» (آل‌عمران/159) 🌼
☑️ امور خانواده را در خانواده، روستا را در روستا، شهر را در شهر و امور کشور را بايد در کشور مشورت کرد.
☑️ کارهاي بين المللي را هم بايد بين المللي مشورت کنيم.
☑️ آيا در طول تاريخ، آل سعود درباره‌ي حجي که عبادتي بين المللي است، با يک نفر مشورت کرده‌اند؟
🌸 وقتي ما مي‌گوييم مکه براي همه‌ي مسلمانان است، پس بايد درباره‌ي امور حج همه‌ي کشورهاي اسلامي دخيل باشند.

🌷🌷🌷 کانال درسهايي از قرآن کريم
📺 https://telegram.me/qaraati
📞+989015197904
🔍 www.gharaati.ir