اعضای گرامی به دلیل حفظ کیفیت کلی کانال تعداد کلیپ هایی که هر روز منتشر میکنیم محدود خواهد بود. از این پس، بیش از یک کلیپ در روز در این کانال منتشر نخواهد شد ... @auto_mechanics

اعضای گرامی
به دلیل حفظ کیفیت کلی کانال تعداد کلیپ هایی که هر روز منتشر میکنیم محدود خواهد بود.
از این پس، بیش از یک کلیپ در روز در این کانال منتشر نخواهد شد ...
@auto_mechanics