اجاره ي فروشگاه در مركز صوفيا. متراژ:١٤٠متر. اجاره ماهيانه:٢٥٠٠€ #فرصتهای_کارآفرینی

اجاره ي فروشگاه در مركز صوفيا.                  متراژ:١٤٠متر.                              اجاره ماهيانه:٢٥٠٠€
#فرصتهای_کارآفرینی
اجاره ي فروشگاه در مركز صوفيا. متراژ:١٤٠متر. اجاره ماهيانه:٢٥٠٠€
#فرصتهای_کارآفرینی