١٠٠ هكتار تاكستان واقع در شهر ويدين دارای تجهیزات کامل قيمت:٣٢٠،٠٠٠€ #فرصت_سرمایه_گذاری

١٠٠ هكتار تاكستان واقع در شهر ويدين
دارای تجهیزات کامل
قيمت:٣٢٠،٠٠٠€
#فرصت_سرمایه_گذاری
١٠٠ هكتار تاكستان واقع در شهر ويدين
دارای تجهیزات کامل
قيمت:٣٢٠،٠٠٠€
#فرصت_سرمایه_گذاری