آیا میدانید پزشکان در مقابل بیماران دارای سه نوع مسؤلیت میباشند؟ https://telegram.me/medicallaw ۱-مسؤلیت مدنی یا حقوقی (در زمان بروز خسارت که اغلب توسط شرکتهای بیمه گر انجام میشود.) ۲-مسؤلیت کیفری یا جزایی(در صورت اثبات جرم در محاکم قضایی در قالب مجازات آورده میشود،مانند جرم سقط جنین جنایی) ۳-مسؤلیت صنفی یا انضباطی (اغلب توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات پزشکی اعمال مجازاتهای صنفی صورت میگیرد. ) https://telegram.me/medicallaw

آیا میدانید پزشکان در مقابل بیماران دارای سه نوع مسؤلیت میباشند؟
https://telegram.me/medicallaw
۱-مسؤلیت مدنی یا حقوقی (در زمان بروز خسارت که اغلب توسط شرکتهای بیمه گر انجام میشود.)
۲-مسؤلیت کیفری یا جزایی(در صورت اثبات جرم در محاکم قضایی در قالب مجازات آورده میشود،مانند جرم سقط جنین جنایی)
۳-مسؤلیت صنفی یا انضباطی (اغلب توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات پزشکی اعمال مجازاتهای صنفی صورت میگیرد. )
https://telegram.me/medicallaw