پنجم مارس سال 1984 در شهر نیویورک واقعه ای رخ داد که یکی از جنجالی ترین پرونده های پزشکی قانونی ایالا ت متحده آمریکا را تشکیل داد . پس از نزدیک به پنج سال مناقشات حقوقی درنهایت قانونی تصویب شد که امروزه به نام قانون لیبی زیون Libby Zion نام گرفته است. به این ترتیب محدودیت ساعات کار دستیاران پزشکی به 80 ساعت در هفته برای ایالت نیویورک و چند سال بعد برای تمامی بیمارستا نهای دانشگاهی در آمریکا لازم الاجرا شد. لیبی زیون دختر 18 سال های با سابقه ابتلا به افسردگی بود که غروب آن روز با علایم تحریک پذیری، گیجی و پرشهای عضلانی در اورژانس بیمارستان نیویورک پذیرش شد. لیبی فنلزین مصرف میکرد و دو رزیدنت مسوول وی بدون توجه به این مطلب برای وی مپریدین و هالوپریدول تجویز کردند. هشت ساعت بعد بیمار با تابلوی تب 42 درجه و ایست قلبی فوت شد. به دنبال این واقعه، سیدنی زیون، پدرلیبی و روزنامه نگار مشهور نیویورک تایمز،از بیمارستان نیویورک وپزشکان مربوطه به علت قصور پزشکی ناشی از کمبود کادر پزشکی، ساعات کار طاقت فرسای دستیاران و عدم نظارت صحیح پزشکان آنکال شکایت کرد. او در روزنامه خود نوشت : باید یک بچه کودکستانی باشید که ندانید رزیدنتی که در شیفت 36 ساعتی کار میکند در وضعیتی است که توانایی هیچگونه قضاوتی را ندارد .

پنجم مارس سال 1984 در شهر نیویورک واقعه ای رخ داد که یکی از جنجالی ترین پرونده های پزشکی قانونی ایالا ت متحده آمریکا را تشکیل داد . پس از نزدیک به پنج سال مناقشات حقوقی درنهایت قانونی تصویب شد که امروزه به نام قانون لیبی زیون
Libby Zion
نام گرفته است. به این ترتیب محدودیت ساعات کار دستیاران پزشکی به 80 ساعت در هفته برای ایالت نیویورک و چند سال بعد برای تمامی بیمارستا نهای دانشگاهی در آمریکا لازم الاجرا شد.
لیبی زیون دختر 18 سال های با سابقه ابتلا به افسردگی بود که غروب آن روز با علایم تحریک پذیری، گیجی و پرشهای عضلانی در اورژانس بیمارستان نیویورک پذیرش شد. لیبی فنلزین مصرف میکرد و دو رزیدنت مسوول وی بدون توجه به این مطلب برای وی مپریدین و هالوپریدول تجویز کردند. هشت ساعت بعد بیمار با تابلوی تب 42 درجه و ایست قلبی فوت شد. به دنبال این واقعه، سیدنی زیون، پدرلیبی و روزنامه نگار مشهور نیویورک تایمز،از بیمارستان نیویورک وپزشکان مربوطه به علت قصور پزشکی ناشی از کمبود کادر پزشکی، ساعات کار طاقت فرسای دستیاران و عدم نظارت صحیح پزشکان آنکال شکایت کرد. او در روزنامه خود نوشت :
باید یک بچه کودکستانی باشید که ندانید رزیدنتی که در شیفت 36 ساعتی کار میکند در وضعیتی است که توانایی هیچگونه قضاوتی را ندارد .
پنجم مارس سال 1984 در شهر نیویورک واقعه ای رخ داد که یکی از جنجالی ترین پرونده های پزشکی قانونی ایالا ت متحده آمریکا را تشکیل داد . پس از نزدیک به پنج سال مناقشات حقوقی درنهایت قانونی تصویب شد که امروزه به نام قانون لیبی زیون
Libby Zion
نام گرفته است. به این ترتیب محدودیت ساعات کار دستیاران پزشکی به 80 ساعت در هفته برای ایالت نیویورک و چند سال بعد برای تمامی بیمارستا نهای دانشگاهی در آمریکا لازم الاجرا شد.
لیبی زیون دختر 18 سال های با سابقه ابتلا به افسردگی بود که غروب آن روز با علایم تحریک پذیری، گیجی و پرشهای عضلانی در اورژانس بیمارستان نیویورک پذیرش شد. لیبی فنلزین مصرف میکرد و دو رزیدنت مسوول وی بدون توجه به این مطلب برای وی مپریدین و هالوپریدول تجویز کردند. هشت ساعت بعد بیمار با تابلوی تب 42 درجه و ایست قلبی فوت شد. به دنبال این واقعه، سیدنی زیون، پدرلیبی و روزنامه نگار مشهور نیویورک تایمز،از بیمارستان نیویورک وپزشکان مربوطه به علت قصور پزشکی ناشی از کمبود کادر پزشکی، ساعات کار طاقت فرسای دستیاران و عدم نظارت صحیح پزشکان آنکال شکایت کرد. او در روزنامه خود نوشت :
باید یک بچه کودکستانی باشید که ندانید رزیدنتی که در شیفت 36 ساعتی کار میکند در وضعیتی است که توانایی هیچگونه قضاوتی را ندارد .
بخش داخلي جنرال
بخش داخلي جنرال
پنجم مارس سال 1984 در شهر نیویورک واقعه ای رخ داد که یکی از جنجالی ترین پرونده های پزشکی قانونی ایالا ت متحده آمریکا را تشکیل داد . پس از نزدیک به پنج سال مناقشات حقوقی درنهایت قانونی تصویب شد که امروزه به نام قانون لیبی زیون
Libby Zion
نام گرفته است. به این ترتیب محدودیت ساعات کار دستیاران پزشکی به 80 ساعت در هفته برای ایالت نیویورک و چند سال بعد برای تمامی بیمارستا نهای دانشگاهی در آمریکا لازم الاجرا شد.
لیبی زیون دختر 18 سال های با سابقه ابتلا به افسردگی بود که غروب آن روز با علایم تحریک پذیری، گیجی و پرشهای عضلانی در اورژانس بیمارستان نیویورک پذیرش شد. لیبی فنلزین مصرف میکرد و دو رزیدنت مسوول وی بدون توجه به این مطلب برای وی مپریدین و هالوپریدول تجویز کردند. هشت ساعت بعد بیمار با تابلوی تب 42 درجه و ایست قلبی فوت شد. به دنبال این واقعه، سیدنی زیون، پدرلیبی و روزنامه نگار مشهور نیویورک تایمز،از بیمارستان نیویورک وپزشکان مربوطه به علت قصور پزشکی ناشی از کمبود کادر پزشکی، ساعات کار طاقت فرسای دستیاران و عدم نظارت صحیح پزشکان آنکال شکایت کرد. او در روزنامه خود نوشت :
باید یک بچه کودکستانی باشید که ندانید رزیدنتی که در شیفت 36 ساعتی کار میکند در وضعیتی است که توانایی هیچگونه قضاوتی را ندارد .
👍👍👍