💥✨💥نكته شبانه: با توجه به افزايش بيماران ريوي در اورژانسها و نياز به توراكوسنتز تشخيصي و درماني حواستون به باندل نورووسكولار كه از لبه تحتاني دنده ها ميگذره باشه😳😳😳 ✅محل مناسب : فضاي بين دنده اي هفتم درست مجاور tip اسكاپولا .... ١٣ سانتي متر از مهره ها دور شويد .... ✅نكته : توراكوسنتز مديال به خط ميدكلاويكولار ممنوعععععع است⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️ ✅بهترين كار اينه كه سوزن را روي خود دنده بزنيد بعد بدون خارج كردن ان با كج كردن سر سوزن به سمت بالا از لبه فوقاني دنده وارد فضا بشين ✅راستي يادتون باشه بعد از ورود سوزن به پوست يك كم اسپيره كنيد تا به محض رسيدن به مايع متوجه شويد ✅در ضمن كاهش پلاكت يا اختلال انعقادي منعي براي انجام ان ندارد دكتر عدالتي فرد

💥✨💥نكته شبانه:

با توجه به افزايش بيماران ريوي در اورژانسها و نياز به توراكوسنتز تشخيصي و درماني حواستون به باندل نورووسكولار كه از لبه تحتاني دنده ها ميگذره باشه😳😳😳

✅محل مناسب : فضاي بين دنده اي هفتم درست مجاور tip اسكاپولا .... ١٣ سانتي متر از مهره ها دور شويد ....


✅نكته : توراكوسنتز مديال به خط ميدكلاويكولار ممنوعععععع است⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️


✅بهترين كار اينه كه سوزن را روي خود دنده بزنيد بعد بدون خارج كردن ان با كج كردن سر سوزن به سمت بالا از لبه فوقاني دنده وارد فضا بشين


✅راستي يادتون باشه بعد از ورود سوزن به پوست يك كم اسپيره كنيد تا به محض رسيدن به مايع متوجه شويد

✅در ضمن كاهش پلاكت يا اختلال انعقادي منعي براي انجام ان ندارد
دكتر عدالتي فرد
💥✨💥نكته شبانه:

با توجه به افزايش بيماران ريوي در اورژانسها و نياز به توراكوسنتز تشخيصي و درماني حواستون به باندل نورووسكولار كه از لبه تحتاني دنده ها ميگذره باشه😳😳😳

✅محل مناسب : فضاي بين دنده اي هفتم درست مجاور tip اسكاپولا .... ١٣ سانتي متر از مهره ها دور شويد ....


✅نكته : توراكوسنتز مديال به خط ميدكلاويكولار ممنوعععععع است⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️


✅بهترين كار اينه كه سوزن را روي خود دنده بزنيد بعد بدون خارج كردن ان با كج كردن سر سوزن به سمت بالا از لبه فوقاني دنده وارد فضا بشين


✅راستي يادتون باشه بعد از ورود سوزن به پوست يك كم اسپيره كنيد تا به محض رسيدن به مايع متوجه شويد

✅در ضمن كاهش پلاكت يا اختلال انعقادي منعي براي انجام ان ندارد
دكتر عدالتي فرد
عالی بود مرسی🙏