دکتر دمشقی عزیز عکسها عالی🌹
دکتر دمشقی عزیز عکسها عالی🌹
دکتر دمشقی عزیز عکسها عالی🌹
خواهش میکنم.نتم ضعیفه وگرنه بیشتر میفرستادم