سلام خير در صورت پارگي تمپان بهيچ وجه از قطره هاي مرسوم براي نرم كردن واكس استفاده نكنيد در صورت امكان واكس بهتره با رينگ يا قاشقك سرومن برداشته بشه يا اگه لازمه نرم بشه از قطره هاي استريل گرشي مثل دگزا و جنتا استفاده كنين ضمنا شستشو با آب كنتراانديكه است وبايد ساكشن انجام بشه

سلام
خير در صورت پارگي تمپان بهيچ وجه از قطره هاي مرسوم براي نرم كردن واكس استفاده نكنيد
در صورت امكان واكس بهتره با رينگ يا قاشقك سرومن برداشته بشه يا اگه لازمه نرم بشه از قطره هاي استريل گرشي مثل دگزا و جنتا استفاده كنين
ضمنا شستشو با آب كنتراانديكه است وبايد ساكشن انجام بشه
سلام
خير در صورت پارگي تمپان بهيچ وجه از قطره هاي مرسوم براي نرم كردن واكس استفاده نكنيد
در صورت امكان واكس بهتره با رينگ يا قاشقك سرومن برداشته بشه يا اگه لازمه نرم بشه از قطره هاي استريل گرشي مثل دگزا و جنتا استفاده كنين
ضمنا شستشو با آب كنتراانديكه است وبايد ساكشن انجام بشه
استاد ممنون.اگه پاره باشه پرده ، قطره استريل هم نميشه داد درسته؟
سلام
خير در صورت پارگي تمپان بهيچ وجه از قطره هاي مرسوم براي نرم كردن واكس استفاده نكنيد
در صورت امكان واكس بهتره با رينگ يا قاشقك سرومن برداشته بشه يا اگه لازمه نرم بشه از قطره هاي استريل گرشي مثل دگزا و جنتا استفاده كنين
ضمنا شستشو با آب كنتراانديكه است وبايد ساكشن انجام بشه
دکتر ترابی بسیار نازنین فکر کنم منظور شما به جای جنتامایسین سیپروفلوکساسین بود چون پرده گوش پاره است جنتامایسین توکسین است و ندیم بهتره