⚖💰 شفاف سازی بهترین راه برای تضمین عدالت است. 📚تحقیقات نشان داده است هرچه حقوق و مزایای افراد برای جامعه مشخص باشد، انگیزه هر فرد برای کار بیشتر شده و تلاش بیشتری برای «بهتر کار کردن» می کند... 💵 کارفرمایان بزرگ دنیا به این نتیجه رسیده اند که بخشی از ثبات و آرامش ذهنی افراد برای کار کردن، وابسته به شفاف سازی مالی برای آنهاست. ----------------------- #تکانه ، #توسعه #کاربردی #ایده های #نو

⚖💰 شفاف سازی بهترین راه برای تضمین عدالت است.

📚تحقیقات نشان داده است هرچه حقوق و مزایای افراد برای جامعه مشخص باشد، انگیزه هر فرد برای کار بیشتر شده و تلاش بیشتری برای «بهتر کار کردن» می کند...

💵 کارفرمایان بزرگ دنیا به این نتیجه رسیده اند که بخشی از ثبات و آرامش ذهنی افراد برای کار کردن، وابسته به شفاف سازی مالی برای آنهاست.

-----------------------
#تکانه ، #توسعه #کاربردی #ایده های #نو