#تبدیل_معدل ✍🏻 با توجه به اینکه خیلی ار دوستان هنوز در مسئله محاسبه معدلشان از 4 و راهکار ارائه شده توسط WES سوالات زیادی در ذهنشان باقی مانده است در پست زیر که توسط یکی از دوستان به نام آقای دهقانی نوشته شده با ذکر مثال به توضیح و نکات این فرآیند میپردازیم تا سوالات باقی مانده در ذهن همه پاسخ داده شود. 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 @ApplySeminar

#تبدیل_معدل

✍🏻 با توجه به اینکه خیلی ار دوستان هنوز در مسئله محاسبه معدلشان از 4 و راهکار ارائه شده توسط WES سوالات زیادی در ذهنشان باقی مانده است در پست زیر که توسط یکی از دوستان به نام آقای دهقانی نوشته شده با ذکر مثال به توضیح و نکات این فرآیند میپردازیم تا سوالات باقی مانده در ذهن همه پاسخ داده شود.
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

@ApplySeminar